Algemene voorwaarden

De dienst “Pakketpartner” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden.

Aan het gebruik van Pakketpartner zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door gebruik te maken van Pakketpartner gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Pakketpartner schriftelijk zijn aanvaard.

Definities

 1. Pakketpartner: Geëxploiteerd door eConcepts Web & IT Solutions, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09154358.
 2. Dienst: De dienst die door Pakketpartner wordt aangeboden, waarbij een beheerder van een webshop eenvoudig verzendlabels kan aanmaken van verschillende verzendpartijen en pakketinformatie kan terugkoppelen naar de webshop.
 3. Klant: De natuurlijke persoon of entiteit met wie Pakketpartner een Overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de Dienst.
 4. Overeenkomst: De algemene voorwaarden van Pakketpartner alsmede de door Pakketpartner uitgebrachte offerte.
 5. Partij: Iedere partij bij de Overeenkomst.
 6. Website: De website van de Dienst “pakketpartner.nl”
 7. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Pakketpartner en Klant.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik van Pakketpartner of van de Website.

Communicatie

 1. Iedere communicatie tussen Pakketpartner en Klant zal schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch geschieden.
 2. De door Pakketpartner ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand doordat Klant de offerte van Pakketpartner almede de Algemene Voorwaarden zijn geaccepteerd, schriftelijk of elektronisch.
 2. Pakketpartner heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Klant te weigeren.

Toegang en updates

 1. Pakketpartner zal Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal Pakketpartner aan Klant de URL van de Dienst verstrekken en een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de Dienst door Klant gebruikt kan worden.
 2. Pakketpartner heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om functionaliteit te verbeteren, te veranderen of om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal Pakketpartner de Klant daarvan op de hoogte brengen via de Website. Omdat de Dienst aan meerdere Klanten wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van bepaalde aanpassingen af te zien. Pakketpartner is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

 1. Klant bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Pakketpartner heeft geen kennis van deze informatie. Klant is er dan ook verantwoordelijk voor
  dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Pakketpartner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst
  opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Klant vrijwaart Pakketpartner voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Klant met behulp van de Dienst
  opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
 2. Mocht Pakketpartner kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Klant met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Pakketpartner direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Pakketpartner behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Klant te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van Pakketpartner. In geen geval zal Pakketpartner aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
 3. Pakketpartner is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van pakketten of vertraging van de aflevering. Klant blijft zelf verantwoordelijk voor informatie die op het label wordt weergegeven.
 4. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste informatie voor zendingen, zoals maar niet uitsluitend, gewicht, product of afleveradres van de zending. Pakketpartner is niet aansprakelijk voor het onjuist frankeren van zendingen. Klant dient ten alle tijden de juistheid te controleren van de zendingen.
 5. Klant moet de door Pakketpartner aan Klant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Pakketpartner is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en
  wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Dienst ook daadwerkelijk de Klant is. Klant dient Pakketpartner op de hoogte te stellen als Klant een
  vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Pakketpartner heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke
  gevallen.
 6. Klant stelt Pakketpartner steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de Dienst door
  Pakketpartner van belang zijn.
 7. Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Pakketpartner mag worden verwacht van een zorgvuldig
  beheerder van de Dienst.
 8. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Pakketpartner zich het recht voor haar verplichtingen jegens Klant op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat Pakketpartner tot enige
  schadevergoeding is gehouden.

Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Pakketpartner spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Pakketpartner behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van
  Pakketpartner. Pakketpartner zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Klant van tevoren via de Website op de hoogte stellen
  van de geplande buitengebruikstelling. Pakketpartner zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Klant gehouden zijn.

Support

 1. Klant kan op een door Pakketpartner aangegeven wijze storingen en vragen melden. Pakketpartner zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Betaling

 1. De vergoeding van de door Pakketpartner te leveren Dienst wordt op de offerte vermeld.
 2. Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de
  factuurdatum is Klant die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
  incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op
  vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 5. In bovenstaande gevallen heeft Pakketpartner voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te
  beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Pakketpartner vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Pakketpartner of diens licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of
  anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te
  wijzigen.
 3. Het is Pakketpartner toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Pakketpartner door middel van technische bescherming de programmatuur van Pakketpartner heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Pakketpartner beperkt tot het bedrag dat Klant heeft betaald in de maand van de schadebrengende
  gebeurtenis.
 2. Pakketpartner is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Pakketpartner meldt.

Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Pakketpartner door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Pakketpartner kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.
 3. Indien ene Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de ene Partij in verzuim en de andere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.
 4. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in voorgenoemde artikelen, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: – openstaande betalingen; – intellectuele eigendomsrechten; – aansprakelijkheid. Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Pakketpartner op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid.

Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 1. Pakketpartner mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode aanpassen.
 2. Pakketpartner zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor de inwerkingtreding aankondigen via de Dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
 3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van de inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd
  aan de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.
 4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact op.

Telefoon: 0316 74 60 20
info@pakketpartner.nl